Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


Otkaži porudžbinu

Da li ste sigurni da želite da otkažete porudžbinu?


Na osnovu člana 23. Odluke o usklađivanju normativnih akata sa odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, OPU br. 2074/2010 od 08. oktobra 2010. godine (notar Gordana Gerdijan), kao i Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 26/12, 63/14 i 18/17) i Pravilnika o obliku i sadržaju knjige reklamacija („Službeni glasnik RS“ br. 71/12 i 1/16) Direktor N Sport d.o.o. Banja Luka, dana 20. januara 2021. godine, donio je: 
 

PRAVILNIK O REKLAMACIJI

(način postupanja i rješavanja reklamacija kupaca na nedostatke prodatih proizvoda na malo – sportske obuće i odjeće)
 

1. Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način i postupak rješavanja reklamacija kupaca na  nedostatke proizvoda kupljenih kod N Sport d.o.o. Banja Luka, nadležnost, odgovornost i ovlašćenja zaposlenih lica zbog nepridržavanja zakonskih odredaba koje regulišu ovu materiju, kao i ovog Pravilnika.

Član 2.

Reklamacije se odnose na proizvodno - tehnološke nedostatke i skrivene mane prodatog proizvoda iz predmeta djelatnosti poslovanja N Sport d.o.o. Banja Luka („Društvo“).

Član 3.

Pod reklamacijom podrazumijeva se situacija kada kupac uoči proizvodno tehnološke nedostatke (skrivene mane) pri normalnoj upotrebi proizvoda i o tome obavijesti Društvo.

Član 4.

Pod normalnom upotrebom proizvoda podrazumijeva se namjenska upotreba odjeće i obuće, njeno održavanje i postupanje u svemu prema pratećoj deklaraciji proizvođača, odnosno uvoznika.
 

2. Način i uslovi rješavanja reklamacija

Član 5.

Kupac ima pravo na reklamaciju u pisanom obliku u prodajnom objektu u kojem je roba kupljena ili putem pošte ili elektronskom poštom putem e-mail adrese onlineprodaja@n-sport.net
 uz račun o kupovini, u roku od 8 dana od dana preuzimanja proizvoda.

U slučaju kupovine na daljinu, kupac može reklamaciju koristiti na način što će popuniti „Reklamacioni list“ i isti poslati na e-mail adresu naznačenu u prethodnom stavu. Formular Reklamacionog lista je dostupan na internet stranici Društva.

Ako kupac naknadno otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, ima pravo na reklamaciju u roku od 60 dana od dana kada je nedostatak otkriven, a najkasnije u roku od dvije godine od dana preuzimanja proizvoda.

Član 6.

Društvo je dužno da za svaku robu izda kupcu račun sa oznakom artikla proizvoda, jasno upisanom cijenom, datumom prodaje i deklaracijom proizvoda.

Osnovni uslov za sticanje prava na reklamaciju u slučaju nedostatka ili skrivene mane na proizvodu pri normalnoj upotrebi je posjedovanje računa. Računom se dokazuje u kojoj prodavnici je proizvod kupljen, datum kupovine i cijena proizvoda.

Član 7.

Društvo je dužno da vodi posebnu Knjigu reklamacija („Knjiga“).

Knjiga treba da ima tvrde korice.

Na spoljnjoj strani prednje korice knjige treba da budu utisnute riječi "Knjiga  reklamacija".

Knjiga treba da ima najmanje 2x50 samokopirajućih listova, ne računajući prvi i poslednji list, formata A4, koji moraju biti označeni rednim brojevima.

Prvi i poslednji list Knjige, čije stranice nisu označene rednim brojevima, moraju biti od debljeg papira.

Prvi list pod istim rednim brojem mora biti perforiran, a drugi list mora biti bez perforacije.

Član 8.

Stranice Knjige koje su označene rednim brojevima imaju dvije vertikalne kolone.

U gornjem lijevom uglu prve stranice Knjige koja nije označena rednim brojem navodi se naziv i adresa Društva.

Član 9.

Na prvom listu Knjige čije stranice nisu označene rednim brojevima treba da bude odštampana instrukcija o korišćenju Knjige na jednom od jezika konstitutivnih naroda koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj a ona glasi:

Kupac ima pravo da u Knjigu upiše reklamaciju u slučaju:

  • nedostatka na proizvodu,
  • pogrešno zaračunate cijene ili količine,
  • drugih nedostataka proizvoda, tj. kada smatra da je oštećen u odnosu na traženi proizvod.


Kupac je dužan da prilikom popunjavanja reklamacije priloži kopiju računa.

Kupac je dužan da reklamaciju potpiše i navede datum upisane reklamacije, te navede svoju punu adresu i kontakt telefon.

Društvo je dužno da na reklamaciju kupca odgovori u roku od osam dana od dana unošenja reklamacije.

Društvo je dužno da kupcu pruži svu neophodnu pomoć prilikom popunjavanja reklamacije.

Nakon odštampane instrukcije, stavlja se pečat i potpis Društva i potpis odgovornog lica kod Društva.

U gornjem lijevom uglu perforirane stranice Knjige treba da stoji oznaka: "ZA KUPCA".

Član 10.

Kupac upisuje tekst reklamacije na prvoj slobodnoj perforiranoj stranici u Knjizi.

Reklamacija se popunjava u prodajnom objektu Društva u prisustvu odgovornog lica Društva.

Kopija računa odlaže se uz kopiju stranice koja ostaje u Knjizi, a za njeno čuvanje odgovorno je Društvo.

Član 11.

Na reklamaciju kupca Društvo može odgovoriti i usmeno.

Ako kupac prihvati usmeni odgovor, taj odgovor će se evidentirati i potvrditi potpisima prodavca i kupca u rubrici "Primjedba" Knjige.

Ako se reklamacija ne može riješiti na način regulisan stavom 1., Društvou pisanoj formi odgovara u roku od osam dana od dana unošenja reklamacije u   Knjigu.

Ukoliko Društvo postupi u skladu sa stavom 3. ovoga člana, u rubriku "Primjedba" Knjige upisuje kratak sadržaj odgovora Društva sa brojem i datumom dopisa.

Član 12.

Knjiga se vodi u svim prodajnim objektima Društva.

Na istaknutom mjestu u prodajnom objektu Društvo mora staviti obavještenje gdje se Knjiga nalazi.

Član 13.

Društvo čuva Knjigu najmanje godinu dana po isteku poslovne godine za koju se vodi Knjiga, kao i ostale reklamacije pristigle poštom ili elektronskom poštom.

Član 14.

U slučaju nedostatka na proizvodu, Društvo je dužno da po zahtjevu i izboru kupca:

  • ukloniti nedostatke na proizvodu o svom trošku,
  • zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim i ispravnim proizvodom,
  • vratiti plaćeni iznos i nadoknadi stvarne, razumne troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom. 

Član 15.

Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem ili nepravilnim održavanjem proizvoda.

Član 16.

Po prispjeloj reklamaciji postupa komisija Društva, koja donosi odluku o osnovanosti reklamacije i u roku od osam dana od dana prijema reklamacije šalje odgovor kupcu. 

Komisija prema Pravilniku donosi odluku:

  • da se nedostatak na proizvodu otkloni ukoliko je kupac saglasan,
  • da se kupljeni proizvod zamijeni novim ili sličnim,
  • da se vrati plaćeni iznos za kupljenu robu,
  • da se reklamacija odbija usljed neodgovarajućeg održavanja ili fizičkog oštećenja.


Ukoliko Društvo ne osporava zahtjev kupca, bez odlaganje će postupiti po istom.

Ako Društvo osporava nedostatak a kupac ne odustaje od svog zahtjeva, kupac može zatražiti stručno mišljenje o nedostatku od ovlašćenog sudskog vještaka ili ovlašćenog tijela u Bosni i Hercegovini.

Član 17.

Ako se vještačenjem dokaže nedostatak na proizvodu Društvo je dužno udovoljiti zahtjevu kupca.

Član 18.

Rješavanje reklamacije ne može da traje duže od 30 dana od upisivanja u Knjigu ili dostavljanja reklamacije drugim vidom komunikacije u skladu sa odredbom člana 5. ovog Pravilnika.

Član 19.

Svi troškovi koji nastanu po osnovu reklamacije padaju na teret Društva.
 

3. Ovlašćenja i odgovornost

Član 20.

Ukoliko dođe do spora pred nadležnim sudom ili spor bude pokrenut na osnovu prijava nadležnog inspektora zbog nepravilnog ili neblagovremenog postupka prema kupcu, odgovorna lica u smislu ovog pravilnika su poslovođa prodavnice i direktor N Sport d.o.o Banja Luka.

Član 21.

Nadzor nad primjenom Pravilnika vršiće N Sport d.o.o. Banja Luka.

Član 22.

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje. 

Pravilnik je intelektualno vlasništvo i ne može se davati trećim licima na upotrebu.
 

4. Završne odredbe

Član 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i internet stranici Društva.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, odredbe istog se primjenjuju za sve poslovne jedinice Društva sa sjedištem u Republici Srpskoj, a prestaje da važi Pravilnik o reklamaciji br. _71/12_i 1/16 od 21.mart 2017. 


Banja Luka, 20. januar 2021. godine  

                       
Direktor
Monika Božić

Reklamacioni list (preuzmi PDF dokument)
Pravilnik o reklamaciji (preuzmite PDF dokument)

Obrazac za odustanak od Ugovora (preuzmite PDF dokument)